Ukraina - INFO

STRONA GŁÓWNA

Firmy

Biezpieczeństwo w biznesie na Ukrainie

Cło, Granica Polska-Ukraina, Kodeks Celny Ukrainy

Reklama i Rekrutacja na Ukrainie

Twoja strona WWW na Ukrainie

Ukraina -warunki dostępu do rynku

Waluty

Kontakt


Kontakt:

tel.kom. +48602507422
tel. +48222019495
e-mail: ukraina.info@gmail.com

T³umacz jêzyka rosyjskiego i ukraiñskiego


Polish Ukraine English Russian


B


iezpieczeństwo w biznesie:

  I.  SPRAWDZENIE PARTNERA HANDLOWEGO, KONKURENTA

W czasie procesu rozwoju rynku na Ukrainie niestety obserwuje się takie zjawiska, jak niewypłacalność, pozbawiona skrupułów rywalizacja, oszustwa kredytowe i finansowe, tendencje kryminalne, co stanowi znaczne zagrożenie dla każdej firmy.

 • Czy rozsądne jest rozpoczęcie współpracy handlowej z daną firmą?
 • Z usług którego banku skorzystać?
 • Czy warto jest udzielić kredytu niektórym klientom?
 • Jak silna jest pozycja konkurentów?
 • Czy firma powinna zaufać niektórym klientom?

Na te i podobne pytania musi odpowiadać sobie kierownictwo każdej firmy. Od znalezienia właściwych odpowiedzi i podjęcia optymalnych decyzji zależeć będzie nie tylko powodzenie konkretnych przedsięwzięć, ale czasami również istnienie samej firmy.

Kiedy dokonuje się wyboru partnerów, banku czy klienta i we wszystkich relacjach handlowych jako całości, niebezpiecznie jest polegać jedynie na osobistych wrażeniach, intuicji i szczątkowych informacjach.

Aby uchronić pieniądze i reputację swojej firmy, konieczne jest sprawdzenie partnera handlowego, dowiedzenie się o nim tyle, ile tylko można.

Dostęp do olbrzymiej liczby baz danych (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), możliwość wchodzenia do baz danych organizacji rządowych, dostęp do światowych sieci komputerowych, możliwość szybkiego zbadania doniesień miejscowej i zagranicznej prasy, szeroka sieć partnerów na całym świecie – wszystkie te czynniki umożliwiają ekspertom Ukraina-INFO & INTER INVEST TM Specjalnej Służbie Informacyjnej Ukrainy wywiązanie się z praktycznie wszystkich napływających próśb o zbadanie firm, w stopniu określonym przez klienta.

W tych przypadkach, kiedy Ukraina-INFO & INTER INVEST TM nie posiada wystarczających własnych informacji do przedstawienia pełnego i obiektywnego opisu danej firmy, zwraca się o pomoc do najbardziej wiarygodnych agencji detektywistycznych.

  II.  INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCOWYCH I ZAGRANICZNYCH PARTNERÓW MOGĄ ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE POZYCJE

DANE ADRESOWE I REJESTRACYJNE

Informacje tego typu umożliwiają nie tylko potwierdzenie faktycznego istnienia danej firmy, ale również uzyskanie jednoznacznego poglądu na jej działania handlowe, potwierdzenie lub obalenie legalności jej działań rynkowych, sprawdzenie zgodności oficjalnie przedstawianych danych ze stanem faktycznym, itd. :

 • Nazwa (pełna i skrócona)
 • Administracyjna forma prawna
 • Dane adresowe: adres prawny, adres faktyczny, numery telefonu i faksu
 • Dane rejestracyjne: miejsce i data rejestracji, numer rejestracyjny, zarejestrowany kod działań
 • Kapitał statutowy
 • Założyciele
 • Sfery działalności
 • Obsługujące banki i rachunki bankowe
 • Kierownictwo
 • Firmy stowarzyszone i biura terenowe
 • Udział w innych organizacjach
 • Działania ekonomiczne za granicą.
BIEŻĄCA SYTUACJA FINANSOWA

Dzięki dostępnym zestawieniom bilansowym firmy, sprawozdaniom z działalności, innym raportom i zestawieniom finansowym za kilka okresów, można dokonać analizy sytuacji finansowej i zdolności kredytowej firmy:

 • Wskaźniki rocznej wielkości produkcji, sprzedaży i zysków.
 • Struktura środków trwałych i kapitału obrotowego.
 • Zobowiązania krótko- i długoterminowe.
 • Dynamika kredytowa i zadłużenie debetowe.
 • Analiza porównawcza wskaźników finansowych i ekonomicznych na kilka okresów.
OGÓLNE INFORMACJE I REPUTACJA FIRMY

Znajdujące się tutaj informacje pomogą wyrobić sobie ogólną opinię o interesującej nas firmie i podjąć decyzję dotyczącą praktycznych względów nawiązania z nią współpracy:

 • Ogólne informacje i rozwój firmy.
 • Reputacja handlowa.
 • Reputacja i kwalifikacje zawodowe kierownictwa.
 • Uczestniczenie w postępowaniach prawnych i sprawach arbitrażowych.
 • Skandaliczne wydarzenia związane z firmą.
 • Powiązania z elementem kryminalnym.
 • Dostępność nieruchomości.
INFORMACJE HANDLOWE

Dla efektywnego działania na rynku każde przedsiębiorstwo potrzebuje pełnych i wiarygodnych informacji o konsumentach, partnerskich firmach, konkurentach, o wydajności produkcji w danej dziedzinie, czy o rynkach artykułów, rynkach bezpieczeństwa, możliwościach inwestycyjnych, itd.

Wykorzystując swoje wiarygodne kontakty z miejscowymi i zagranicznymi Izbami Handlowymi, z organami administracji w Rosji i na Ukrainie, z zagranicznymi Ambasadami i przedstawicielstwami handlowymi, i mając dostęp do największych na świecie, rosyjskich i ukraińskich, baz danych, Ukraina-INFO & INTER INVEST TM oferuje swoim klientom wykwalifikowane poszukiwanie i wybór potencjalnych partnerów:

 • Dostawcy.
 • Partnerzy w joint-venture.
 • Dystrybutorzy.
 • Uczestnicy w projektach inwestycyjnych.

Aby zmniejszyć ryzyko towarzyszące podejmowaniu ważnych decyzji handlowych w interesach, specjaliści z Ukraina-INFO & INTER INVEST TM przeprowadzają badania rynkowe, które obejmują celowe zbieranie, statystyczne przetwarzanie i obszerną analizę danych w następujących dziedzinach:

 • Rynki (struktura, dynamika sprzedaży, kondycja ekonomiczna, ryzyka, tendencje rozwojowe, itd.);
 • Konkurenci (ich mocne i słabe strony, udział w rynku, potencjał);
 • Konsumenci (motywacja zachowań konsumentów i czynniki wpływające na nie);
 • Wewnętrzny potencjał firmy.

Badania marketingowe dostarczają szczegółowych i obszernych danych na będące obiektem zainteresowania tematy, co pomaga klientowi w dokonaniu optymalnego wyboru i skutecznego wdrożenia w praktyce strategii i taktyki działania firmy.

Ukraina-INFO & INTER INVEST TM ma możliwość otrzymywania i przetwarzania informacji dotyczących wszystkich sfer działalności ludzkiej z ponad 6000 miejscowych i zagranicznych baz danych.

Ukraina-INFO & INTER INVEST TM posiada własne pliki komputerowe z wyłącznymi informacjami dotyczącymi przyszłych tendencji w krajowej i zagranicznej ekonomii, bankowości, kierunkach we współczesnej nauce i technice, pierwszorzędnych producentach przemysłowych i w sferze usług.

 

INFORMACJE HANDLOWE DOSTARCZANE PRZEZ  Ukraina-INFO & INTER INVEST TM Z BAZ DANYCH W ROSJI I UKRAINIE

 

UKRAIŃSKIE BAZY DANYCH

 • Przedsiębiorstwa, firmy, banki, organizacje z Ukrainy i Wspólnoty Niepodległych Państw

 • Produkty i Usługi:

 • Znaki towarowe.
 • Ceny głównych towarów.
 • Oferty handlowe.
 • Wystawy i targi.
 • Reklama i materiały informacyjne.

• Rynki handlowe:

 • Rynek ropy naftowej i produktów naftowych.
 • Rynek nieruchomości.
 • Rynek metali żelaznych i nieżelaznych.
 • Rynek samochodowy.
 • Rynek sprzętu przemysłowego.
 • Rynek komputerowy.
 • Rynek żywnościowy.

 • Rynki finansowe, walutowe i akcji.

 • Nadzorcze i prawne informacje i prawodawstwo na Ukrainie.

 • Wiadomości: polityka, ekonomia i finanse, przemysł, wojsko, kultura, ekologia, itd.

 • Dane adresowe i referencje.

 • Informacje naukowe i techniczne.

 • Elektroniczne wersje różnych wydawnictw.

 • Statystyki zewnętrznych działań ekonomicznych

NFORMACJE DOSTARCZANE PRZEZ Ukraina-INFO & INTER INVEST TM Z ZAGRANICZNYCH BAZ DANYCH

 • Firmy, przedsiębiorstwa i banki na całym świecie – ponad 6000 baz danych.

 • Znaki towarowe i symbole: status, data rejestracji, opis i wygląd, właściciele.

 • Raporty ze środków masowego przekazu: ponad 500 baz danych.

 • Rynki i technologie: statystyki wydobycia najważniejszych bogactw, zapotrzebowanie i oferty    zasobów, sprzęt przemysłowy i technologie ba rynku światowym, najnowsze osiągnięcia, duże    kontrakty, rządowe programy badawcze.

 • Paliwa i energetyka
 • Badania lotnicze i kosmiczne
 • Metalurgia
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł elektroniczny
 • Medycyna

  • Rynek finansowy – ponad 200 baz danych, zawierających: nowości z rynku środków

    bezpieńczestwa, przegląd środków bezpieczeństwa państwa, kursy akcji na najważniejszych giełdach     świata,     raporty i przewidywania dochodu z dywidend konkretnych firm.

  • Potencjalne możliwości handlowe w 194 państwach na świecie:

    oferty handlowe, wyniki badań marketingowych, makroekonomiczne badania różnych państw,

    przeglądy prawne, państwowe i prywatne programy wsparcia handlowego na Ukrainie.

  • Wiadomości  - ze światowych agencji informacyjnych.

  • Konferencje, sympozja, wystawy – obejmuje 100 krajów na świecie.

 2002 Ukraina - INFO
Created by Ukraina - INFO